اخبار مهم - آرشیو

دسترسی به کتابخانه کاکرین از طریق مرکز همکار کاکرین ایران

بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز همکار کاکرین ایران(Cochrane Iran Associate Center) که در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ افتتاح شد با هدف تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در مراقبت های سلامت در ایران ، دسترسی به کتابخانه کاکرین و متن کامل مرورهای کاکرین را در سامانه منبع یاب وزارت بهداشت به نشانی http://rsf.research.ac.ir بخش منابع اطلاعاتی/Evidence-Based Resource فراهم نموده است.  همچنین تاکنون ترجمه ۱۴۰۰ خلاصه مرور کاکرین و انتشار آن با قابلیت جستجو در کتابخانه کاکرین ایران به نشانی Cochrane.ir قرار گرفته است. 

ادامه مطلب