راهنمای اموزشی استفاده از پایگاههای اطلاعاتی

تعداد بازدید:۲۷۱۷
 راهنمای آموزشی پایگاه Web of science (ISI) (ٍٍEn)   PDF HTML  راهنمای آموزشی پایگاه  clinicalkey PDF HTML
راهنمای آموزشی پایگاه ScienceDirect PDF HTML  راهنمای آموزشی پایگاه ProQuest  PDF  HTML
 راهنمای آموزشی پایگاه Pubmed PDF HTML  راهنمای آموزشی پایگاه Ebsco PDF  
 راهنمای آموزشی پایگاه Up to date PDF HTML  راهنمای آموزشی  Endnote PDF  
  راهنمای آموزشی مجموعه Jove   PDF        
 راهنمای  آموزشی پایگاه Pubmed centarl (PMC) PDF        
 راهنمای آموزشی پایگاه (+Essential EvidencePlus (EE PDF        
آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷