کارگاههای آموزشی کتابداران

تعداد بازدید:۲۳۱۸

کارگاههای آموزشی کتابداران ( 1399)

نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مکان برگزاری
 آشنایی با پایگاه Scopus نرجس صفدری مقدم 1399/06/19 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی
آشنایی با پایگاه ISI مرضیه راشکی قلعه نو 1399/06/26 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

___________________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی کتابداران( سال 1398)

کارگاههای آموزشی کتابداران( سال 1397)

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1396)

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۹