کارگاههای آموزشی کتابداران

تعداد بازدید:۲۵۳۹

 کارگاههای آموزشی کتابداران 1400

نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مکان برگزاری
آشنایی با سامانه مشابهت یاب فروزنده فیروزکوهی مقدم 1399/07/20 سالن آموزشی کتابخانه مرکزی

_____________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1399)

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1398)

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1397)

کارگاههای آموزشی کتابداران (سال 1396)

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰