معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۱۷۱
  

فروزنده فیروزکوهی مقدم (مسئول کتابخانه)

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل: foroozandehfiroozkoohi@gmail.com

شماره تماس: 2230774-0543

مرضیه راشکی قلعه نو(معاون کتابخانه)

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل: Rashki.marzieh@gmail.com 

شماره تماس: 2230774-0543

نرجس صفدری مقدم ( کارشناس کتابدار و علم سنجی)

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل: Nsafdari1389@gmail.com

شماره تماس: 2230774-0543

 

مرضیه حمداالهی ( کارشناس کتابخانه)

کارشناس کتابداری

شماره تماس: 2230774-0543

 

آدرس: زابل -خیابان شهید رجایی - معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی - ساختمان معاونت آموزشی - طبقه دوم

شماره تماس: 2230774-0543                   

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰