کارگاههای آموزشی دانشجویان

تعداد بازدید:۲۶۳۸

کارگاههای آموزشی دانشجویان 1400


 

عنوان کارگاه مدرس تاریخ برگزاری ساعت   محل برگزاری وضعیت

برگزاری وبینار آموزشی ScienceDirect، Scopus

مهندس اعظمی 1400/08/18 10-13 https://www.skyroom.online/ch/fhpzabol/center-library-databases برگزار شد
شاخص های جدید  Scopus دکتر پیام کبیری 1400/05/11 10-11/30 https://vc.behdasht.gov.ir/whatsnew برگزار شد

_________________________________________________________

کارگاههای آموزشی دانشجویان ( سال 1399)

کارگاههای آموزشی دانشجویان ( سال 1398)

کارگاههای آموزشی دانشجویان (سال 1397)

کارگاههای آموزشی دانشجویان ( سال 1396)

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰