اطلاع رسانی منابع علمی

تعداد بازدید:۱۳۰۰

ویرایش نهم کتاب برانوالد قلب، مربوط به سال 2019 منتشر شد و از طریق لینک در دسترس است.
https://www.clinicalkey.com/dura/browse/bookChapter/3-s2.0-C20151066935          

  نسخه 2019 (ویرایش 7) اطلس آناتومی Netter، منتشر و از طریق لینک زیر مجموعه Clinical Key  در دسترس است.
 https://www.clinicalkey.com/dura/browse/bookChapter/3-s2.0-C20140050319
 

نسخه 2019 (ویرایش 8) کتاب نلسون کودکان، منتشر و از طریق لینک زیر مجموعه Clinical Key در دسترس است.
 https://www.clinicalkey.com/dura/browse/bookChapter/3-s2.0-C20160012640

  نسخه 2018 (ویرایش 6) فیزیولوژی گوارش Said، منتشر و ازطریق لینک زیر مجموعه Clinical Key در دسترس است.
https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C2015104889X

نسخه 2019 (ویرایش 2) اطلس جراحی قلب Sellke، منتشر و ازطریق لینک زیر مجموعه Clinical Key در دسترس است.
https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20170029749

نسخه 2019 (ویرایش 7) روماتولوژی Hochberg، منتشر و ازطریق لینک زیر مجموعه Clinical Key در دسترس است.
https://www.clinicalkey.com/dura/browse/bookChapter/3-s2.0-C20151013679


آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۱