کارگاههای آموزشی اساتید

تعداد بازدید:۲۷۱۵

 

 

 

 

 

 

 

کارگاههای آموزشی اساتید 1400

عنوان کارگاه مدرس تاریخ برگزاری ساعت   محل برگزاری وضعیت

برگزاری وبینار آموزشی ScienceDirect، Scopus

مهندس اعظمی 1400/08/18 10-13 https://www.skyroom.online/ch/fhpzabol/center-library-databases برگزار شد
شاخص های جدید  Scopus دکتر پیام کبیری 1400/05/11 10-11/30 https://vc.behdasht.gov.ir/whatsnew برگزار شد

_____________________________________________________________________

کارگاههای آموزشی اساتید (سال 1399)

کارگاههای آموزشی اساتید ( سال 1398)

کارگاههای آموزشی اساتید (سال 1397)

کارگاههای آموزشی اساتید ( سال 1396)

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰